Pensionvoorwaarden

Algemene voorwaarden Pension Stichting Haags Dierencentrum

 

Algemene bepalingen:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het pension – De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de  eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
 2. De pensionhouder –  De vertegenwoordiger van het dierenpension.
 3. De crèche –  De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
 4. De crèchehouder –  De vertegenwoordiger van de crèche.
 5. De eigenaar –  De eigenaar of diens gemachtigde van het in het pension of de crèche onder te brengen dier.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension en de crèche aangegane pension- respectievelijk crècheovereenkomsten.

De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension of de crèche volmacht aan de pension- of crèchehouder, die deze volmacht aanneemt, om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder of de crèche van de crèchehouder) als een goed pension- of crèchehouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pension- of crèchehouder zoals afgesproken met eigenaar ofwel in overleg met de aan het pension of crèche verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier dan wel in contact treden met de eigen dierenarts van de eigenaar. Pensionhouder behoudt zich het recht voor om foto’s te maken van het dier (of dieren) welke de eigenaar bij de pensionhouder in beheer geeft. Eigenaar geeft hierbij uitdrukkelijk goedkeuring dat foto’s gemaakt mogen worden en eventueel ook voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

Een keer per jaar kan de pension- of crèchehouder de voor dat jaar geldende tarieven opnieuw vaststellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stijging van de onderhoudskosten van de dieren ten opzichte van de vorige periode. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum op de website gepubliceerd.

 1. Bij aankomst van een dier is de eigenaar verplicht een paspoort/certificaat van registratie en een geldig inentingsbewijs te overleggen. Bovendien dient een dier gechipt te zijn. Poezen en katers ouder dan 6 maanden moeten zijn gesteriliseerd of gecastreerd.
 2. De pension- of crèchehouder verleent geen toegang aan honden voorzien van slipkettingen, halti (halsband met een ketting tussen de uiteinden), gentle-leader, anti trektuig, snuitjes of hiermee overeenstemmende materialen.

De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie systeem in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

Partijen komen overeen dat de pension- of crèchehouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, dan wel voor het kwijtraken van meegegeven materialen, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pension- of crèchehouder.

Specifieke bepalingen voor het pension

 1. De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs aan de pensionhouder of aan een van diens medewerkers voor tenminste 50% voorafgaande aan het verblijf te betalen en het restantbedrag bij het brengen van het dier. Indien deze aanbetaling van 50% niet zal plaatsvinden binnen 14 dagen na de reservering, dan behoudt de pensionhouder zich het recht voor de reservering te laten vervallen en blijft het in artikel 10 lid 1 genoemde bedrag voor administratiekosten verschuldigd.
 2. Wordt het dier eerder opgehaald dan na afloop van de afgesproken periode en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde niet aan de eigenaar worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
 3. Behalve de pensionprijs is de eigenaar de kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal de eigenaar het restant van de verschuldigde pensionkosten moeten voldoen bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
 4. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven voor rekening van de eigenaar komende pensionkosten (ook indien de vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
 5. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende adres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
 6. Indien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de post besteldienst, geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier. Pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
 7. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld) voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
 1. De eigenaar haalt het dier op uiterlijk op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn.
 2. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn dan wordt de eigenaar daarvan middels een aangetekend schrijven van in kennis gesteld. Indien het dier vervolgens niet binnen 14 dagen wordt afgehaald, wordt de eigenaar geacht afstand van het dier te hebben gedaan en wordt pensionhouder eigenaar van het betreffende dier. Deze is dan gerechtigd om het dier te herplaatsen conform artikel 5:8 BW.
 3. Indien het dier wel binnen 14 dagen na verzending van het voormelde aangetekende schrijven opgehaald wordt, draagt de eigenaar de kosten voor deze (verlengde) periode plus administratiekosten van € 25,00.
 1. Annulering van een reservering is mogelijk tot 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode. Er wordt € 25,00 administratie kosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt binnen 3 dagen na de reservering, zijn geen administratiekosten verschuldigd.
 2. Indien de eigenaar niet eerder dan 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de pensionkosten voor de overeengekomen periode.
 3. Kosteloos wijzigen van aankomst- of vertrekdatum is mogelijk tot 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode. Bij wijzigen van een reservering binnen 30 dagen voor aanvangsdatum van de opvangperiode wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Specifieke bepalingen voor de crèche

 1. De crèche is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 17.30 uur. Na 17.30 uur is het niet meer mogelijk honden op te halen. Niet opgehaalde honden zullen de nacht in de crèche doorbrengen. Voor deze overnachting(en) wordt aan de eigenaar naast de reguliere maandvergoeding een extra bedrag in rekening gebracht.
 2. De eigenaar kan tot uiterlijk 17.30 uur aan de crèchehouder verzoeken de hond te laten overnachten. Ook voor deze overnachting wordt aan de eigenaar naast de reguliere maandvergoeding een extra bedrag in rekening gebracht.
 1. Indien de eigenaar langer dan minimaal 2 en maximaal 4 aaneengesloten weken geen gebruik wenst te maken van de crèche, is deze verplicht dit uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk mede te delen aan de crèchehouder. Uitsluitend dan zal de eigenaar niet behoeven te betalen voor de vaste opvangkosten. In plaats hiervan betaalt de eigenaar een vergoeding per dag.
 2. Indien hiervoor voldoende ruimte aanwezig is, kan de eigenaar aan de crèchehouder verzoeken de hond incidenteel een extra dag in de crèche te laten verblijven. Deze extra dag zal in rekening worden gebracht op de maandelijkse factuur. Het is niet mogelijk om een vaste contract dag te ruilen met een andere dag.
 1. Aan het begin van elke maand stuurt de crèchehouder de rekening van de afgelopen maand naar de eigenaar. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer te worden betaald per bankbetaling dan wel contant aan de receptie.
 2. Aan het eind van elke maand of bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst worden feestdagen waarop het HDC gesloten is, verrekend met het verschuldigde bedrag.

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 maand en zal daarna automatisch overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij er bij aanvang van het contract een einddatum is afgesproken.

 1. Door middel van schriftelijke opzegging kunnen crèchehouder en de eigenaar op ieder gewenst tijdstip de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze termijn geldt tevens voor wijzigingen m.b.t. de contractdagen.
 2. Indien een hond wegens medische klachten of bij gedragsproblemen niet goed (meer) functioneert, kan de crèchehouder de overeenkomst met een opzegtermijn van een week beëindigen.

 

 

Inwerkingtreding 1-1-2012 versie: 24-10-2019