Privacybeleid

Stichting Haags Dierencentrum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Haags Dierencentrum.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Haags Dierencentrum persoonsgegevens?
Het Haags Dierencentrum verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Medewerkers en vrijwilligers die bij het Haags Dierencentrum actief zijn.
• Klanten, die interesse tonen in een dienst of product van het Haags Dierencentrum of het hebben afgenomen.
• Donateurs die door een financiële bijdrage het Haags Dierencentrum ondersteunen in het bereiken van de statutaire doelen.
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het Haags Dierencentrum verwerkt persoonsgegevens in Docasoft of OVAS, de administratieve applicaties van het Haags Dierencentrum en de daaraan gerelateerde applicaties.

Waarvoor verwerkt het Haags Dierencentrum persoonsgegevens?
Als u als donateur of klant een relatie met het Haags Dierencentrum aangaat of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of medewerker, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze helpen en zorg dragen voor de juiste registratie van de door u gewenste relatie.
Als u eenmaal een relatie met het Haags Dierencentrum heeft, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken. Uw bankrekeningnummer om incasso’s of terugbetalingen te doen, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit of dienstverlening van het Haags Dierencentrum. Wilt u niet meer benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of een mail te sturen aan:
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom adoptie, donaties, afstand, pension enzovoorts.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Haags Dierencentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zij noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veel gestelde vragen

Verwerkt het Haags Dierencentrum ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Het Haags Dierencentrum controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat het Haags Dierencentrum met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor wij werken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door aan Het Haags Dierencentrum te vragen inzicht te geven in de registratie. Medewerkers van het Haags Dierencentrum, die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben, kunnen uw gegevens inzien.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Haags Dierencentrum
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald. Het Haags Dierencentrum kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Haags Dierencentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Haags Dierencentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Stichting Haags Dierencentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor asielklanten worden geen bewaartermijnen aangehouden en streven wij ernaar om de data actueel te houden. Voor pensionklanten en donateurs is de bewaartermijn twee jaar.
Betreffende de vrijwilligers en de medewerkers worden de gegevens na vijf jaar vernietigd. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Haags Dierencentrum gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het Haags Dierencentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Haags Dierencentrum) tussen zit.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Haags Dierencentrum kunt u ook altijd contact opnemen met het Haags Dierencentrum via kantoor@haagsdierencentrum.nl. Op verzoeken reageren we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid
Het Haags Dierencentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van uw gegevens op de website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website www.haagsdierencentrum.nl.