Plaatsingsvoorwaarden

Voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst

Bij de adoptie van een hond of kat uit het Haags Dierencentrum zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Het eigendom van het in de overeenkomst omschreven dier of dieren (hierna te noemen dier) blijft gedurende zes maanden bij de Stichting Haags Dierencentrum rusten. Dit eigendom gaat zes maanden na plaatsing over op de koper, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • het dier krijgt gedurende deze periode van zes maanden voldoende vrijheid en beweging, wordt goed gevoed en behoorlijk gehuisvest en verzorgd, één en ander ter uitsluitende beoordeling van het Haags Dierencentrum; en
  • er is in deze periode geenszins sprake geweest van overtreding van het gestelde in artikel 2.

Het is te allen tijde (dus ook na de periode van zes maanden na plaatsing) verboden om:

  • a. het dier in eigendom of anderszins aan derden over te dragen (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van het Haags Dierencentrum;
  • b. met het in de overeenkomst omschreven dier te fokken;
  • c. het dier de benodigde vrijheid, voeding, beweging, huisvesting en verzorging te onthouden;
  • d. het dier zonder medische indicatie en zonder voorafgaande toestemming van het Haags Dierencentrum ter euthanasie aan te bieden.
  • e. dieren te voorzien van dieronvriendelijke middelen, zoals een slipketting, halti, gentle leader, halfcheck (halsbanden met ketting tussen de uiteinden), anti-trektuig of andere  hiermee overeenstemmende middelen.

Bij overtreding van het gestelde in artikel 2 is de koper onmiddellijk een boete van €500,- verschuldigd. En in geval van overtreding van artikel 2 lid b zijn/blijven de aldus gefokte dieren eigendom van het Haags Dierencentrum. Het Haags Dierencentrum heeft in dat geval het recht om het dier of de dieren terug te vorderen en de overeenkomst voor het overige te ontbinden, zonder teruggave van de koopsom of anderszins door koper voldane kosten.

Het Haags Dierencentrum is niet aansprakelijk voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.

Indien het dier een hond is, is de van gemeentewege geheven hondenbelasting voor de rekening van de koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte inzake de hondenbelasting.

Het Haags Dierencentrum en al haar medewerkers of door haar daartoe aangewezen personen, zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

In geval van lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan het Haags Dierencentrum redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is het Haags Dierencentrum verplicht tot terugname van het dier en restitutie van de koopsom, zonder dat daarover enige rente verschuldigd is. Het Haags Dierencentrum kan daarbij niet aansprakelijk worden gesteld.

In geval van eventuele kosten die de koper in geval van artikel 7 zou moeten gaan maken, vraagt de koper eerst toestemming aan het Haags Dierencentrum.

Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door de koper na telefonische afspraak, kosteloos ter behandeling worden aangeboden aan de dierenarts van het Haags Dierencentrum.

De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens van de koper en het dier worden doorgegeven aan de NDG (Nederlandse Databank Gezelschapsdieren) voor de chipregistratie van het dier. Het Haags Dierencentrum gebruikt persoonsgegevens voor de nacontrole en informatieoverdracht omtrent haar werkzaamheden.

De koper is ermee bekend dat hij zich bij de aankoop van een hond moet houden aan de thans geldende wetgeving inzake het chippen, het registreren en het bijhouden van het EU-dierenpaspoort voor honden. De koper verklaart dat indien hij besluit contact op te nemen met de voormalige eigenaar van het dier, zoals bekend wordt gemaakt in het EU-dierenpaspoort voor honden, hij dit doet voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

De koper heeft het recht om het dier tot maximaal zes maanden na plaatsing kosteloos aan het Haags Dierencentrum te retourneren. Hiervoor worden alsdan geen afstandskosten in rekening gebracht. Wanneer de koper het dier na de hierboven genoemde 6 maanden retourneert aan het Haags Dierencentrum, is de koper de dan geldende afstandskosten verschuldigd. In beide gevallen is de koper de administratiekosten (€25,-) verschuldigd.